top of page

Opening hours:
 
Tuesday till Friday:   08:30-18:00
Saturday                    10:00-18:00

Sunday & Monday on appointment.
Online: open 24/7

Algemene voorwaarden

Definities Pantopoleio

Klant: elke natuurlijk of rechtspersoon die met Pantopoleio een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

1. Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pantopoleio en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Pantopoleio en klant.

 

1.2 Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn tevens op te vragen op de internetpagina van Pantopoleio namelijk www.pantopoleio.nl

 

1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Pantopoleio zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

1.4 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Pantopoleio houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door Pantopoleio erkend.

 

1.6 Pantopoleio garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

1.7 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

1.8 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

1.9 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

2. Bestelling 

 

2.1 De bestelling kan via de website aan Pantopoleio worden doorgegeven. Als u niet tijdig bestelt, dan kan uw bestelling niet tijdig in leveringsproces worden genomen en kan Pantopoleio zodoende uw levering niet garanderen.

 

2.2 Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd via e-mail. Controleer daarom altijd goed uw gegevens.

 

2.3 Pantopoleio acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

 

2.4 Pantopoleio acht zich niet verantwoordelijk voor eventueel foutief aangeleverde adressen

 

3. Levering

 

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

3.2 Pantopoleio zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

3.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

3.4 In het kader van de regels van aankoop op afstand zal Pantopoleio bestellingen tenminste binnen veertien dagen uitvoeren. tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. 

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

In dat geval heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten en/of ingebrekestelling te annuleren.  De klant heeft geen recht op een schadevergoeding. 

 

3.5 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 

3.6 In geval van ontbinding conform het lid 4 van dit artikel zal Pantopoleio het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

3.7 In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.

 

3.8 Na het moment van levering gaat het risico, ten aanzien van de door (of namens) Pantopoleio verkochte en/of aan de klant te leveren producten over op de klant.

 

4. Betaling

 

4.1 Bestellingen die via de website zijn gedaan, kunnen uitsluitend worden betaald middels vooruitbetaling via de aangegeven betaalopties, tenzij anders met Pantopoleio is overeengekomen.

 

4.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Pantopoleio te melden.

 

4.3 In geval van wanbetaling van de klant heeft Pantopoleio  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

4.4 Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten.

 

5. Prijzen

 

5.1 Alle prijzen op onze website zijn in EURO’s en inclusief 9% of 21% BTW.

5.2 Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan acht Pantopoleio zich niet aansprakelijk. Bij druk – en zetfouten is Pantopoleio niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

5.3 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs van grondstoffen, koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies e.d., mogen door Pantopoleio aan de klant worden doorberekend.

 

6. Zichttermijn en herroepingsrecht. 

 

6.1 De Wet Verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) wordt op Pantopoleio niet van toepassing verklaard, dit omdat Pantopoleio producten levert die snel kunnen bederven en/of verouderen (art. 7:46d jo. art. 7:46b BW). Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Onze producten kunnen vanwege hun aard dan ook niet worden teruggezonden/geretourneerd worden. 

 

7. Gegevensbeheer

 

7.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij Pantopoleio dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Pantopoleio. Gebonden aan de Wet Persoonsregistraties zal Pantopoleio uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 

7.2 Pantopoleio respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt derhalve zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

7.3 Pantopoleio kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat de benodigde instructies om van deze lijst verwijderd te worden.

 

8. Garantie

 

8.1 Pantopoleio garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

 

8.2 Pantopoleio is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

8.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Pantopoleio) deze gebreken onmiddellijk per mail te melden aan Pantopoleio, voorzien van bewijs in de vorm van bijvoorbeeld fotomateriaal om het probleem goed te kunnen vaststellen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan Pantopoleio per mail te worden gemeld. 

Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

8.4 Indien klachten van de klant door Pantopoleio gegrond worden bevonden, zal Pantopoleio naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Pantopoleio en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Pantopoleio) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Pantopoleio gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Pantopoleio voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

8.5 Deze garantie geldt niet indien

a. en zolang de klant jegens Pantopoleio in gebreke is;

b. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

c. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Pantopoleio  en/of op de verpakking behandeld zijn;

d. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

9. Aanbiedingen

 

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld is.

 

9.2 Bij aanvaarding van een dergelijke vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Pantopoleio zich het recht voor deze aanbieding, binnen een termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of daarvan af te wijken.

 

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Pantopoleio slechts indien en nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

9.4 Aanbiedingen van Pantopoleio gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

9.5 Pantopoleio kan niet aan een aanbieding worden gehouden, indien de klant had behoren te weten dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

9.6 Andere aanvullingen, wijzingen en/of nadere afspreken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

 

10. Het aanbod

 

10.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

10.2 Het aanbod is vrijblijvend. Pantopoleio is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

10.3 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Pantopoleio gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pantopoleio niet.

 

10.4 Pantopoleio werkt met verschillende soorten allergenen en heeft een allergenenlijst beschikbaar. Indien de klant een voedselallergie of vragen heeft over de samenstelling van de producten kan Pantopoleio deze beantwoorden. 

 

10.5 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10.6 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Pantopoleio kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

 

11. Overeenkomst

 

11.1 Een overeenkomst tussen Pantopoleio en de klant komt slechts tot stand nadat een bestelling door Pantopoleio op haalbaarheid is beoordeeld.

 

11.2 Pantopoleio houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of slechts te accepteren onder de voorwaarde dat de levering pas geschiedt, nadat het verschuldigde bedrag per bank t.n.v. Pantopoleio is overgemaakt.

 

11.3 Pantopoleio kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Pantopoleio op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

11.4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

12. Afbeeldingen en specificaties

 

12.1 Alle afbeeldingen, zoals daar zijn foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren en afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van Pantopoleio zijn slechts een benadering en kunnen afwijken van de producten die worden geleverd. In geen geval zal dit een aanleiding vormen voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

13. Overmacht

 

13.1 Pantopoleio is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Pantopoleio, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

13.3 Pantopoleio behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pantopoleio verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.

 

13.4 Indien Pantopoleio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

14. Klachtenregeling

 

14.1 Pantopoleio behandelt klachten overeenkomstig de klachtenprocedure.

 

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pantopoleio nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

 

14.3 De bij Pantopoleio ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door  Pantopoleio binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

14.5 Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Pantopoleio. 

 

14.6 Een klacht schort de verplichtingen van Pantopoleio  niet op, tenzij Pantopoleio schriftelijk anders aangeeft.

 

14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Pantopoleio, zal Pantopoleio naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

15. Eigendomsvoorbehoud

 

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder in ieder geval vallen auteurs-, merk-, octrooi- en handelsnaamrechten en knowhow) en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen en documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van Pantopoleio zullen uitdrukkelijk bij Pantopoleio (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten.

 

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Pantopoleio en klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

 

16.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

16.3 Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Pantopoleio en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Pantopoleio er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Privacy policy Pantopoleio


We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

 

How we collect information?

 

When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

 

Why do we collect such personal information?

 

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

  1. To provide and operate the Services;

  2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

  3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

  4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services; 

  5. To comply with any applicable laws and regulations.

 

How do we store, use, share and disclose your site visitors' personal information?

 

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

 

 

 

How do we communicate with you as a site visitor?

 

We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.

 

How do we use cookies and other tracking tools?

 

We don’t sell or distribute gathered information by cookies to other people.


Third-party services, such as Google Analytics or other applications offered through the Wix App Market, placing cookies or utilizing other tracking technologies through Wix´s services, may have their own policies regarding how they collect and store information. As these are external services, such practices are not covered by the Wix Privacy Policy.

 

How can your site visitors withdraw their consent?

 

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at hello@pantopoleio.nl or send us mail to:Pantopoleio, Ahornstraat 84, 2565ZZ Den Haag.

 

Privacy policy updates

 

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it. 

 

Questions and your contact information

 

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at hello@pantopoleio.nl or send us mail to:Pantopoleio, Ahornstraat 84, 2565ZZ Den Haag.

bottom of page